ผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ภายในกำหนดเวลา ต่อมาได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เพิ่มเติม ในกำหนดเวลา จะต้องชำระเงินเพิ่มอย่างไร

          ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเนื่องจากอยู่ในกำหนดเวลาการยื่นแบบ
วิธีกำจัดเสมหะอย่างปลอดภัยและได้ผล (ตอนท วิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี หมายค