เงินโบนัสให้กับพนักงานตอนสิ้นปีจะต้องหักภาษีหรือไม่ ถ้าหักจะคำนวณภาษีอย่างไร และต้องนำส่งแบบภาษีใด

          ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร  และต้องนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ด้วยแบบ ภ.ง.ด.1 ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายโบนัส (ตัวอย่างวิธีคำนวณภาษีฯ ให้ศึกษาดูได้จาก คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543ฯ)​
บริษัทมีพนักงานเป็นชาวต่างชาติ บริษัทจ่า ค่าใช้จ่ายที่จ้างคนต่างด้าวทำงานในบริษัท