สัญญาเช่าที่ดิน เพื่อใช้ในการทำนา ไร่ สวน จะต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่

          สัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการทำนา ไร่ สวน ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ เนื่องจากได้รับยกเว้น ตามลักษณะตราสาร 1. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
วิธีการ ทํางบการเงิน หม่ำฉันสิ เพื่อผิวสวย สายตาดี พร้อมสุขภา