สามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ โดยภริยามีเงินได้จากเงินเดือน ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ที่ถือครบกำหนดและเป็นไปตามเงื่อนไขได้รับยกเว้นเงินได้ ต้องนำมายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร

          ก่อนปีภาษี 2555           เงินได้และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ภริยาต้องนำเงินได้ดังกล่าวเป็นเงินได้ของสามี และยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ในนามของสามี  ตามมาตรา 57 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ถึงแม้ว่าเงินได้ดังกล่าวจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(65) และ (67) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ก็ตาม เนื่องจากเป็นการยกเว้นแบบมีเงื่อนไข โดยกรอกข้อ 7 รายการเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ข้อ 4 และ ข้อ 5 ย่อย เลือกยกเว้น ภริยาจึงไม่สามารถนำเงินได้ดังกล่าวรวมกับเงินเดือน ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร แยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่างหากจากสามีได้ ตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร          ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีภาษี 2555 เป็นต้นไป ให้ยกเลิกมาตรา 57 ตรี และ มาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร โดยใช้ มาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร แทน หากสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามของตนเอง หรือสามีและภริยาจะตกลงยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน โดยให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของตนเป็นเงินได้ของสามีหรือภริยาอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ หรือจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยมิให้ถือเอาเป็นเงินได้ของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ ตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2555 ประกอบกับ คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยา (ฉบับที่ 2)            กรณีเงินได้จากการขายหน่วยลงทุน RMF และ LTF ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขได้รับยกเว้นเงินได้ ให้นำไปกรอกใน แบบ ภ.ง.ด.90 ข้อ 7 รายการเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ย่อย เลือก ยกเว้น
บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่ ลำไส้มีปัญหา ร่างกายก็มีปัญหาด้วยเป็นเพร