ใบกำกับภาษีอย่างย่อ แต่บริษัทแยกภาษีมูลค่าเพิ่มจากราคาสินค้าให้เห็นเด่นชัด นำมาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่

          ไม่ได้ เนื่องจากใบกำกับภาษีอย่างย่อมีข้อความไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่ให้นำมาหักในการคำนวณภาษี ตามมาตรา 82/5(2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 2(2) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42)
เงินปันผล ( dividend ) แบบ ภ.พ.30 แสดงยอดซื้อเกินแต่ภาษีซื้อถูก