เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

สามีภริยาถูกต้องตามกฎหมาย และต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ โดยอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี ต่อมา หากสามีภริยาทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารร่วมกับน้องชาย (กู้รวม 3 คน) เพื่อซื้อบ้านอยู่อาศัยกัน จะใช้สิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอย่างไร

          บุคคลธรรมดามีสิทธินำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย โดยจำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืม มาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเฉลี่ยค่าลดหย่อนตามส่วนจำนวนผู้มีเงินได้รวมกันต้องไม่เกินจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตาม มาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร  ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 86)   และได้รับสิทธิยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ตาม ข้อ 2(53) ของกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 166)             กรณีบุคคลธรรมดากู้ร่วมกันหลายคน ผู้กู้ร่วมคนใดคนหนึ่งจะนำไปหักลดหย่อนทั้งจำนวนไม่ได้  ให้หักค่าลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ทุกคน โดยเฉลี่ยการหักค่าลดหย่อน และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วนจำนวนผู้มีเงินได้ที่กู้ร่วมรวมกันต้องไม่เกินจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท  ทั้งนี้  เฉพาะดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่จ่าย ตั้งแต่ 1 มกราคม 2550 ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 264 (พ.ศ.2550) ประกอบกับ ข้อ 2(7) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 166)              ก่อนปีภาษี 2555           หากสามี ภริยา และน้องชาย ร่วมกันกู้ยืมเงินจากธนาคารตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว  โดยความเป็นสามีภริยามีอยู่ตลอดปีภาษี และต่างฝ่ายต่างมีเงินได้  รวมทั้งหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ได้ระบุชื่อผู้กู้ร่วมทั้ง 3 คน ให้ผู้มีเงินได้แต่ละคน รวมจำนวน 3 คนนั้น  มีสิทธิหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ทุกคน โดยเฉลี่ยค่าลดหย่อนตามส่วนจำนวนผู้มีเงินได้ที่กู้ร่วม (หาร 3) รวมกันต้องไม่เกินจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ตาม มาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร   ประกอบกับ ข้อ 2(7) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 86)           ทั้งนี้  หากความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี           1.  กรณีภริยานำเงินได้ของภริยาไปยื่นรายการและเสียภาษีรวมกับสามีตามกฎหมาย ให้สามีมีสิทธิหักลดหย่อนและยกเว้นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของภริยาเต็มตามส่วนที่ภริยาได้รับสิทธิลดหย่อนและยกเว้นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้ตามส่วนเฉลี่ยจำนวนผู้กู้ร่วม ซึ่งรวมกันทั้งหมด ต้องไม่เกินจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท           2.  กรณีภริยาใช้สิทธิแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากกับสามี ตาม มาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้สามีภริยาต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนและยกเว้นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้ตามส่วนเฉลี่ยของตนเอง ซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ที่กู้ร่วมข้างต้น รวมกันทั้งหมด ต้องไม่เกินจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ตาม ข้อ 2(7)(9) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 86)           ตั้งแต่ปีภาษี 2555 เป็นต้นไป หักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ตาม ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 165) (ฉบับที่ 166) และ (ฉบับที่ 167) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 224) (ฉบับที่ 225) และ (ฉบับที่ 226)           กรณีผู้มีเงินได้หลายคนร่วมกันกู้ยืมให้หักลดหย่อนได้ทุกคนโดยเฉลี่ยค่าลดหย่อนตามส่วนจำนวนผู้มีเงินได้ แต่รวมกันต้องไม่เกินจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท (ลดหย่อนไม่เกิน 10,000 บาท และยกเว้นเงินได้ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท)           กรณีดังกล่าว สามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ทำสัญญากู้ยืมร่วมกับน้องชาย (กู้รวม 3 คน) ให้ผู้มีเงินได้แต่ละคน รวมจำนวน 3 คนนั้น เฉลี่ยค่าลดหย่อนตามส่วนจำนวนผู้มีเงินได้ที่กู้ร่วม (หาร 3)  รวมกันต้องไม่เกินจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท  ทั้งนี้ ไม่ว่าความเป็นสามีภริยาจะได้มีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ก็ตาม
ต้องการยื่นภาษีบุคลธรรมดาทางอินเตอร์เน็ท ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน