มีระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำ ส่งมอบ หรือเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email สำหรับเจ้าหน้าที่หรือไม่

          เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email ได้ตามระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email พ.ศ.2560 และแนวทางปฏิบัติกรมสรรพากรที่ มจ.3/2560 เรื่อง การรับคำขอจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email
ในกรณีที่มีผู้ร่วมกู้ 3 คนในการกู้ยืมเพื เงินได้จากค่าเช่าบ้านของตนเองและโอนเงินไ