เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

           ผู้เดินทางที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วจากการซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อนำออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้


-ไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทย
-ไม่เป็นผู้มีลำนาอยู่ในประเทศไทย
-ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
-เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ
-ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรร
-ซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าที่นำไปพร้อมกับการเดินทาง
-ไม่เป็นสินค้าต้องห้ามออกนอกราชอาณาจักร เช่น อาวุธปืน วัตถุระเบิด
-มูลค่าของสินค้าต้องไม่น้อยกว่าห้าพันบาท -เป็นสินค้าที่ต้องนำออกนอกราชอาณาจักรภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า
อาการฟ้องกับการติดฟังเพลง เงินได้ประเภทใดที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสี