เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทในไทยถือหุ้นสามัญในบริษัท A ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของอินโดนีเซีย จำนวนร้อยละ 99 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ได้หุ้นนั้นมาจนถึงวันที่ได้รับเงินปันผล และเงินปันผลดังกล่าวได้จากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอินโดนีเซีย ในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ตามกฎหมายของอินโดนีเซียและ ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 บริษัทจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินปันผลที่ได้รับหรือไม่ และภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้ จะนำมาหักเป็นรายจ่ายหรือนำมาเป็นเครดิตในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในไทยได้หรือไม่

          กรณีบริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัทในอินโดนีเซียตามเงื่อนไขดังกล่าว ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 5 วีสติ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2500 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 442) พ.ศ.2548 บริษัทจึงไม่มีสิทธิเลือกนำภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย ไว้มาขอเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในไทย ตามข้อ 23 แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย แต่มีสิทธินำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี (6) แห่งประมวลรัษฎากร ​
บริษัทในไทยถือหุ้นสามัญในบริษัท A ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของอินโดนีเซีย จำนวนร้อยละ 99 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ได้หุ้นนั้นมาจนถึงวันที่ได้รับเงินปันผล และเงินปันผลดังกล่าวได้จากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอินโดนีเซีย ในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ตามกฎหมายของอินโดนีเซียและ ถูกหักภาษี ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 บริษัทจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินปันผลที่ได้รับหรือไม่ และภาษีที่ถูกหัก ที่จ่ายไว้ จะนำมาหักเป็นรายจ่ายหรือนำมาเป็นเครดิตในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในไทยได้หรือไม่
สอบถามค่ะ กรณีขายกิจการให้ผู้อื่น การบันทึกบัญชีเงินเกินบัญชีธนาคาร