หลักเกณฑ์การเป็นองค์การสาธารณกุศล ซื้อ/ขาย/ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ สามารถจดแ