เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

หากลูกค้ามาเติมน้ำมันที่ปั้มน้ำมัน/สถานบริการน้ำมัน ที่มีแผ่นป้าย เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากมิเตอร์หัวจ่าย ปั้มน้ำมันได้ให้ส่วนลดราคาน้ำมัน ทำให้มูลค่าน้ำมันที่เติมต่ำกว่าราคาที่แสดงอยู่ในมิเตอร์หัวจ่าย กรณีนี้ปั้มน้ำมันจะต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร

          สถานบริการ ซึ่งประกอบกิจการขายน้ำมันเชื้อเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร เป็นการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 190)  จะต้องจัดทำแผ่นป้ายที่มีข้อความ “เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากมิเตอร์หัวจ่าย”  และแสดงไว้ ณ จุดแสดงราคาขายน้ำมันเชื้อเพลิงปลีกต่อหน่วย ตามประกาศคณะกรรมการกลางกำหนดราคาสินค้า และป้องกันการผูกขาด ฉบับที่ 200/35 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2535  หากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีความจำเป็นที่จะต้องแสดงแผ่นป้ายไว้ ณ สถานที่อื่น จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร            ทั้งนี้  แผ่นป้ายดังกล่าว จะต้องมีขนาดของข้อความอย่างน้อยเท่ากับขนาดของข้อความแสดงราคาขายน้ำมันเชื้อเพลิงปลีกต่อหน่วย           กรณีขายน้ำมันโดยให้ส่วนลดแก่ลูกค้าบางรายในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่แสดงอยู่ในมิเตอร์หัวจ่าย  ผู้ประกอบการจดทะเบียนฯ ต้องจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป โดยระบุส่วนลดไว้ให้เห็นชัดแจ้งว่า ได้มีการหักส่วนลดไว้ในใบกำกับภาษีแต่ละครั้งที่ออก  และคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าของสินค้าหลังจากหักส่วนลดแล้ว ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร  ประกอบกับ ข้อ 14 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542ฯ  ทั้งนี้  ส่วนลดดังกล่าว จะไม่ถือเป็นมูลค่าของฐานภาษีสำหรับการขายสินค้า ตามมาตรา 79(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ดอกเบี้ยรอนำส่งของกิจการ ต้องบันทีกบัญชี หักลดหย่อนภาษีค่าเบี้ยประกันภัย