เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทในไทยจ่ายค่าบริการจัดการประชุมระหว่างประเทศผ่านจอภาพโทรทัศน์ ให้กับบริษัทในสหรัฐอเมริกา จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย               บริษัทในสหรัฐอเมริกามิได้ประกอบกิจการในไทย ได้รับเงินได้ค่าบริการเครือข่าย (Network charges) ค่าบริการเชื่อมต่อ (Bridging Service Charge) และค่าบริการรายเดือน ซึ่งเงินได้ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่จ่ายจากไทย จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร  เมื่อบริษัทในไทยจ่ายเงินจึงไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย           2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               บริการดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการบริการที่ผู้ประกอบการได้ให้บริการในต่างประเทศ และมีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักรซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร  เมื่อบริษัทในไทยจ่ายเงินค่าบริการดังกล่าวออกไป จึงมีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร ​
ใบกำกับภาษีซื้อที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งย้า บุคคล นิติบุคคล มูลนิธิ หรือองค์กรเอกชนใ