เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทในอังกฤษขอยืมตัวพนักงานของบริษัท ก. จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นคนไทยและคนต่างประเทศ ตามสัญญายืมตัวพนักงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยระหว่างที่พนักงานถูกยืมตัวไปทำงาน บริษัท ก. จะจ่าย ทดลองเงินเดือนให้แก่พนักงาน และได้เรียกคืนจากบริษัทในอังกฤษในภายหลัง โดยบริษัท ก. จะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนที่จ่ายให้ตามปกติ และมีการจ่ายเงินโบนัสให้พนักงานดังกล่าว ซึ่งเป็นเงินได้เนื่องจากพนักงานได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทในปีที่แล้วมา โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายรวมกับเงินเดือนของพนักงานไว้แล้ว ถามว่า บริษัท ก. ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่

          กรณีพนักงานซึ่งเป็นคนไทยและคนต่างประเทศถูกยืมตัวไปปฏิบัติงานในอังกฤษ โดยมิได้ทำเพื่อประโยชน์ของบริษัท ก. ในไทย และบริษัท ก.ไม่มีภาระต้องจ่ายเงินได้ให้แก่พนักงาน ถือเป็นเงินได้เนื่องจากหน้าที่งานในต่างประเทศ ตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร หากพนักงานที่ถูกยืมตัวมิได้เป็นผู้อยู่ในไทย และมิได้นำเงินได้นั้นเข้ามาในปีภาษีนั้น  พนักงานดังกล่าวไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้แต่อย่างใด  ดังนั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่บริษัท ก. หักไว้แล้วพนักงานดังกล่าวมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้ ได้ภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการ ตามมาตรา 27 ตรี วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร           สำหรับเงินโบนัส ซึ่งได้รับเนื่องจากการปฏิบัติงานให้บริษัท ก. ในปีที่แล้วมาถือเป็นเงินได้เนื่องจากหน้าที่งานที่ทำในไทย เข้าลักษณะเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้รับเงินต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีในไทยสำหรับปีภาษีที่แล้วมา ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัท ก. ผู้จ่ายเงินต้องคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทในอังกฤษขอยืมตัวพนักงานของบริษัท ก. จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นคนไทยและคนต่างประเทศ ตามสัญญายืมตัวพนักงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยระหว่างที่พนักงานถูกยืมตัวไปทำงาน บริษัท ก. จะจ่าย ทดลองเงินเดือนให้แก่พนักงาน และได้เรียกคืนจากบริษัทในอังกฤษในภายหลัง โดยบริษัท ก. จะหักภาษี ที่จ่ายจากเงินเดือนที่จ่ายให้ตามปกติ และมีการจ่ายเงินโบนัสให้พนักงานดังกล่าว ซึ่งเป็นเงินได้เนื่องจากพนักงานได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทในปีที่แล้วมา โดยหักภาษี ที่จ่ายรวมกับเงินเดือนของพนักงานไว้แล้ว ถามว่า บริษัท ก. ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่
การตีราคาเงินลงทุนซื้อหุ้นกู้เพื่อแสดงใน ปรับแต่งหน้าจอ Notifications บน iPhone แ