เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ใบกำกับภาษี จะจัดทำและจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่

          ได้ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามข้อ 5-6 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.121/2545ฯ และแจ้งการจัดทำและจัดเก็บที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่ออธิบดีกรมสรรพากรตามแบบ ภ.อ.11 (แบบแจ้งการจัดทำและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว้ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) โดยแสดงรายการให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมกับแนบเอกสาร ตามข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.121/2545ฯ และยื่นผ่านสรรพากรพื้นที่ในท้องที่ที่สำนักงานหรือสถานประกอบการตั้งอยู่ เว้นแต่กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ตามที่กรมสรรพากรกำหนด ให้ยื่นผ่านผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ตามข้อ 7 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.121/2545ฯ
การบันทึกบัญชี แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ การบั การออมเงินแบบแปลก ๆ ที่คุณเองไม่รู้จัก