บริษัทส่งลูกจ้างเข้าอบรมในสถาบันต่างๆ ทั้งของรัฐบาล และเอกชน จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อย่างไรบ้าง

          การส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมกรณีจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษียกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวนอัตราร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปต้องเป็นไปตามข้อกำหนดใน พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 437) พ.ศ.2548 คือ           1. การส่งเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมในสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่ทางราชการจัดตั้งขึ้น           2. การส่งเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมในสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด
บริษัทได้ทำสัญญาเช่าเวลาเพื่อออกอากาศโฆษ ข้อมูลกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธา