เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ภริยามีเงินได้ ตามมาตรา 40(1) และ (6) แห่งประมวลรัษฎากร ถ้ามีการซื้อกองทุน RMF และ LTF จะหักลดหย่อนอย่างไร และกรอกแบบอย่างไร กรณีภริยาแยกยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 และภริยายื่นแบบ ภ.ง.ด.90 รวมกันกับสามี

          ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF หักลดหย่อนได้ ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท เว้นแต่จะมีการซื้อกองทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2551 หักลดหย่อนได้ทั้งหมดไม่เกิน 700,000 บาท ตามข้อ 2(55) และ (66) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)            ส่วนการกรอกแบบ ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90 ของภริยา กรณีแยกยื่นแบบฯ และยื่นแบบฯ รวมกับสามี นั้น           1. กรณีภริยาแยกยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมทั้ง 2 กองทุน ได้โดยเฉลี่ยตามสัดส่วนของเงินได้           2. กรณีภริยายื่นแบบ ภ.ง.ด.90 รวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับสามี สามารถกรอกในข้อลดหย่อนของผู้มีเงินได้ ได้ทั้งจำนวน           ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น แต่ไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับปีภาษีนั้น ตามข้อ 3 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 257)           และยกเว้นภาษีเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น แต่ไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับปีภาษีนั้น ตามข้อ 3 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 259)
ค่ารับรอง สาวๆรู้ไว้ดีแน่ คำทำนายนิสัยชายคนรักจาก