บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการจัดงานทำบุญประจำปีของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปของบริษัท โดยงานบุญดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดจนสร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้กับพนักงานของบริษัท ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทำบุญดังกล่าวจะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของบริษัทได้หรือไม่

          กรณีบริษัทมีระเบียบเกี่ยวกับการจัดงานทำบุญประจำปีของบริษัทใช้บังคับเป็นการทั่วไปในบริษัท โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดจนสร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้กับพนักงานของบริษัท ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการโดยตรง บริษัทสามารถนำไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(13) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการจัดงานทำบุญประจำปีของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปของบริษัท โดยงานบุญดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดจนสร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้กับพนักงานของบริษัท ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทำบุญดังกล่าวจะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของบริษัทได้หรือไม่
สำนักงานบัญชี ตาก ผู้บริจาคเงินสมทบทุนในเที่ยวบินพิเศษมหาก