บริษัทมีหนี้เกิน 500,000 บาท ได้ดำเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีล้มละลาย ลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 4(1) และ (3) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534) แต่ไม่สามารถดำนินการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ครั้งแรกได้ บริษัทสามารถจำหน่ายหนี้สูญดังกล่าวจากบัญชีลูกหนี้ได้หรือไม่

          ไม่ได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ตามข้อ 4(3) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534)
บริษัทมีหนี้เกิน 500,000 บาท ได้ดำเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีล้มละลาย ลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 4(1) และ (3) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534) แต่ไม่สามารถดำนินการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ครั้งแรกได้ บริษัทสามารถจำหน่ายหนี้สูญดังกล่าวจากบัญชีลูกหนี้ได้หรือไม่
ขั้นตอนและวิธีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท วัดพระฝาง