เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ต้องการขยายสาขาเพิ่มต้องทำอย่างไรบ้าง

มีบริษัทของตนเองอยู่แล้ว ถ้าต้องการขยายสาขาเพิ่มต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ...?
ตอบ: ++++ การขยายสาขาเพิ่ม ++++ *** ให้กรรมการตามอำนาจของบริษัทมายื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสำนักงานสาขาของบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท โดยยื่นแบบคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบการจดทะเบียน ดังนี้ 1.แบบ บอจ.1 2.แบบ บอจ.4 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนตามอำนาจ 4.สำเนาบัตรทนายความ (กรณีมอบอำนาจมา) 5.หนังสือมอบอำนาจ(กรณีมอบอำนาจมา) ค่าธรรมเนียมในการจดแก้ไขที่ตั้งสำนักงานสาขา 100 บาท ค่าหนังสือรับรอง 100 บาท
กำไร จากการ จำหน่ายทรัพย์สิน บริษัทยื่นแบบแสดงรายการภาษีวันที่ 6 มกรา