หน้ารายงานของผู้สอบบัญชี เงินค่าตอบแทนพิเศษที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู