เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทอยู่ระหว่างขอจดทะเบียนตั้งบริษัท มีค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดตั้งบริษัท ซึ่งได้ว่าจ้างสำนักงานทนายความดำเนินการและทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ใบเสร็จรับเงินจะออกในนามบริษัทได้หรือไม่ หากใบเสร็จรับเงินออกในนามสำนักงานทนายความจะถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

          ค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดตั้งบริษัท สามารถถือเป็นรายจ่ายได้ทั้งหมดในรอบระยะเวลาบัญชีแรกไม่ว่าจะได้ดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีแรกแล้วหรือไม่ก็ตาม หากเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับรายได้ตามความจำเป็นและสมควรที่มีผลผูกพัน บริษัทมีใบสำคัญและอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานและพิสูจน์ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งที่ประชุมตั้งบริษัทได้ให้สัตยาบันรับรองรายจ่ายดังกล่าวแล้ว หากที่ประชุมมิได้ให้สัตยาบันถือเป็นรายจ่ายส่วนตัวต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร ​
บุคคลธรรมดาจ่ายเงินค่าซื้อพืชผลทางการเกษ บุคคลธรรมดาบริจาคเงินให้กับกองทุนสวัสดิก