เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

สภากาชาดไทยจ่ายบำนาญตกทอดในกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิตให้แก่ทายาท หรือบุคคลที่ผู้รับบำนาญแสดงเจตนา จำนวน 30 เท่าของบำนาญรายเดือน ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

          เงินบำนาญตกทอดดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้น ตามมาตรา 42(12) แห่งประมวลรัษฎากร แต่เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งถือเป็นเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ผู้มีเงินมีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น ตามมาตรา 48(5) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ดอกเบี้ยเงินฝาก ล้างหน้าอย่างไรให้ถูกต้อง