เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

สถาบันการเงินมีลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งได้จัดชั้นลูกหนี้เป็นชั้นสงสัยจะสูญหรือลูกหนี้จัดชั้นสูญตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 ที่ยอมอนุญาตให้ตัดจำหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีได้ เพราะเหตุที่คาดหมายได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะไม่ได้รับชำระหนี้ สามารถนำมาเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

          ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การจำหน่ายหนี้สูญจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ตามข้อ 2 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534) และที่แก้ไขเพิ่มเติม เท่านั้น ถ้าได้ตัดหนี้สูญเป็นรายจ่ายไปแล้ว ในการยื่นแบบภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด.50) ต้องปรับปรุงบวกกลับมาเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย ​
สถาบันการเงินมีลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งได้จัดชั้นลูกหนี้เป็นชั้นสงสัยจะสูญหรือลูกหนี้จัดชั้นสูญตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 ที่ยอมอนุญาตให้ตัดจำหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีได้ เพราะเหตุที่คาดหมายได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะไม่ได้รับชำระหนี้ สามารถนำมาเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
ผู้ประกอบการขายวัสดุก่อสร้าง อะไหล่ สินค รอยแตกร้าวในบ้านที่ไม่ควรวางใจ