การรักษาโรคเบาหวานด้วย 15 สมุนไพรไทย เงินจ่ายล่วงหน้า