เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้รับประกาศเป็นองค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 59 เงินที่รับบริจาคจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการศึกษาโดยใช้เป็นค่าเทอมของเด็กในโครงการ ผู้บริจาคเงินในโครงการดังกล่าวจะถือเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาได้หรือไม่

          มูลนิธิศุภนิมิตฯ ไม่เข้าลักษณะสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค ตามข้อ 1 ของประกาศอธิบดีฯ เรื่อง กำหนกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา           ดังนั้น  บุคคลธรรมดาผู้บริจาคเงินให้มูลนิธิฯ จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินเป็นจำนวน 2 เท่า ของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนดังกล่าว ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547 ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ เรื่อง กำหนกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
เกษตรกรซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาได้นำมันสำปะหล วิธีการจัดสวนหน้าบ้าน