เป็นตัวแทนประกันชีวิตไม่มีสำนักงานตัวแทนมีรายได้จากค่านายหน้า เกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี ต้องดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          ตัวแทนประกันชีวิต ค่าตอบแทนที่ได้รับถือเป็นเงินได้จากการให้บริการ ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร และเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร หากมีมูลค่าของฐานภาษีเกิน 1,800,000 บาทต่อปี ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 432) พ.ศ.2548 (ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2548 เป็นต้นไป) ​
ใบกำกับภาษีซื้อ ถ้าไม่ขอคืน นำมาเป็นค่าใ สามีภริยาอยู่กินกันอย่างเปิดเผยแต่ไม่ได้