เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท

                ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท คือ รายจ่ายต่างๆ ที่ผู้เริ่มก่อการและคณะกรรมการชุดแรกของบริษัทได้จ่ายไปก่อนที่จะได้จดทะเบียนบริษัทจำกัด ประกอบด้วย

1). ค่าบริการวิชาชีพต่างๆ ซึ่งได้แก่ ค่าธรรมเนียมทนายความและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2). ค่าจัดทะและจดทะเบียนหนังสือบริคณฑ์สนธิ
3). ค่าจัดทำจดทะเบียนหนังสือชี้ชวน และค่าโฆษณาหนังสือวชี้ชวน
4). ค่าใช้จ่ายในการประชุมจัดตั้งบริาัท ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อบังคับ
5). ค่าสิ่งพิมพ์และค่าลงทะเบียนสิ่งพิมพ์
6). ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการจดทะเบียน
7). ค่าตอบแทนผู้เริ่มก่อการ ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทนี้ เป็นค่าใช้จ่ายก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ ดังนั้นจึงไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวด แต่จัดเป็นสินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีตัวตนประเภทมีอายุไม่จำกัด ในทางปฏิบัติมกจะตัดบัยชีค่าใช้จ่าย ในการจัดตั้งบริษัทเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชี ภายในระยะเวลา 3-5 ปี หรือตามแต่มติที่ประชุมกรรมการบริษัท

ของดีประจำจังหวัด นครพนม มากินตับกันเถอะ ตับๆๆๆ