เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทในญี่ปุ่นขายสินค้าผ่านตัวแทนไม่อิสระและการก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์เกิน 3 เดือน

          1. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขายสินค้า Foreign Supply และ Local Supply เนื่องจากบริษัท ก มีบริษัท ข เป็นตัวแทนที่ไม่เป็นอิสระเป็นตัวแทนในการเจรจาจัดทำสัญญา จึงถือว่ามีสถานประกอบการถาวรในไทย ตามข้อ 5 วรรคหก (ก) แห่งอนุสัญญาระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และบริษัทมีหน้าที่ต้องนำเงินได้มารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในไทย ตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และ ข้อ 7 วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เมื่อรัฐวิสาหกิจจ่ายค่าตอบแทนให้กับบริษัทมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร           2. เกี่ยวกับการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ในไทย เนื่องจากมีการดำเนินการเกินกว่า 3 เดือน จึงถือว่าบริษัท ก มีสถานประกอบการถาวรในไทย ตามข้อ 5 วรรคสาม แห่งอนุสัญญาระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และบริษัทมีหน้าที่ต้องนำเงินได้มารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในไทย ตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และ ข้อ 7 วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เมื่อรัฐวิสาหกิจจ่ายค่าตอบแทนให้กับบริษัทมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
หากมีการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมห เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง