เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทยื่นแบบ ภ.พ.30 เดือนภาษีมีนาคม 2552 เกินกำหนดเวลา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2552 นับเดือนคำนวณเงินเพิ่ม โดยเริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดยื่นแบบฯ หลังวันที่ 20 เมษายน 2552 ซึ่งเป็นกรณีวันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ ตรงกับวันหยุดให้ใช้วันทำการถัดไปนั้น บริษัทนับเดือนคำนวณเงินเพิ่มได้ 1 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2552 ไปชนวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ถูกต้องหรือไม่

          กรณีบริษัทยื่นแบบ ภ.พ.30 เดือนภาษีมีนาคม 2552 ต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามมาตรา 83 แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งวันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ คือ วันพุธที่ 15 เมษายน 2552 ตรงกับวันหยุดทำการของทางราชการ ให้นับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา ตามมาตรา 193/8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อ 1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.117/2545ฯ คือ วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2552           เมื่อยื่นแบบ ภ.พ.30 เกินกำหนด โดยมีเงินภาษีต้องชำระนั้น ต้องเสียเงินเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่ง โดยไม่รวมเบี้ยปรับ ตามมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ การคำนวณเงินเพิ่มให้เริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นแบบฯ หรือนำส่งภาษี จนถึงวันชำระภาษีหรือนำส่งภาษี แต่เงินเพิ่มที่คำนวณได้มิให้เกินจำนวนภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่ง (คำนวณจากเงินภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติมจริง ซึ่งได้จากการนำภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อที่ถูกต้อง และนำเครดิตยกมาจากเดือนก่อนมาหักออก (ถ้ามี) หากชำระภาษีไว้ขาดเท่าใดต้องคำนวณเงินเพิ่มจากจำนวนเงินนั้น)                    ดังนั้น  การนับเดือนคำนวณเงินเพิ่มกรณีดังกล่าว ตั้งแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบฯ คือ วันอังคารที่ 21 เมษายน 2552 ไปจนถึงวันที่ยื่นแบบฯ โดยไม่ขยายวันเพิ่มกรณีวันสุดท้ายตรงกับวันหยุดให้  ดังนี้           ยื่นแบบฯ วันที่ 15 พฤษภาคม 2552  นับเดือนคำนวณเงินเพิ่มได้ 1 เดือน (ตั้งแต่พ้นกำหนดเวลาฯ ไปชนกำหนดเวลาการยื่นแบบวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) ดังนั้น  ยื่นแบบฯ วันที่ 16 พฤษภาคม 2552  นับเดือนคำนวณเงินเพิ่มได้ 2 เดือน           * หมายเหตุ สำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศให้วันที่ 16 - 17 เมษายน 2552 เป็นวันหยุดราชการ และวันที่ 18 - 19 เมษายน 2552 เป็นวันเสาร์ - อาทิตย์​
บริษัทยื่นแบบ ภ.พ.30 เดือนภาษีมีนาคม 2552 เกินกำหนดเวลา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2552 นับเดือนคำนวณเงินเพิ่ม โดยเริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดยื่นแบบฯ หลังวันที่ 20 เมษายน 2552 ซึ่งเป็นกรณีวันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ ตรงกับวันหยุดให้ใช้วันทำการถัดไปนั้น บริษัทนับเดือนคำนวณเงินเพิ่มได้ 1 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2552 ไปชนวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ถูกต้องหรือไม่
เมื่อคุณเองมีไข้ควรเลือกรับประทานยาแบบใด กินอาหารอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ