เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทสามารถจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างได้มากกว่า 1 กองทุน เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล เงินสมทบที่นายจ้างนำส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลายกองทุนรวมกัน บริษัทสามารถนำมาถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้จ่ายได้ทั้งหมดทุกกองทุนหรือไม่

          บริษัทมีสิทธินำเงินที่บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนแต่ละกองทุนรวมกัน ในอัตราไม่ต่ำกว่าอัตราเงินสะสมของลูกจ้างแต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 มาถือเป็นรายจ่ายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายเท่ากับเงินที่บริษัทได้จ่ายสมทบตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุน โดยต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนแต่ละกองทุนภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการจ่ายค่าจ้างและต้องจ่ายเข้ากองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกับที่มีการจ่ายค่าจ้าง ทั้งนี้ ตามมาตรา 65 ตรี(2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 3 และ ข้อ 4 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 183 (พ.ศ.2533) 
บริษัทสามารถจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างได้มากกว่า 1 กองทุน เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล เงินสมทบที่นายจ้างนำส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลายกองทุนรวมกัน บริษัทสามารถนำมาถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้จ่ายได้ทั้งหมดทุกกองทุนหรือไม่
หน้าที่ กับความรับผิดชอบในการจัดทำบัญชี อาหารทานเล่นๆไม่อ้วนก็ยังมีอยู่นะ