บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่สมรสกันถูกต้องตามกฎหมายอิสลามแต่มิได้จดทะเบียนสมรส ถือเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

          ผู้นับถือศาสนาอิสลามที่อยู่ในเขต 4 จังหวัดภาคใต้ แม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ตามมาตรา 1457 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ได้ทำพิธี "นิกะห" ถูกต้องตามหลักศาสนาแล้ว ถือได้ว่าเป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย และบุตรที่เกิดมาก็ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดา           เอกสารหลักฐานที่ใช้ ได้แก่ หนังสือสำคัญแสดงการสมรสที่ออกโดยอิหม่ามของมัสยิดที่ได้ประกอบพิธีสมรสให้ หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ทะเบียนคนเกิด หรือ หนังสือรับรองบุตร และหรือ ให้บิดามารดาและพยานลงลายมือชื่อรับรองการเป็นสามี ภริยา ตามความเป็นจริง ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ฯ อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยหรือไม่ก็ได้​
ว้าว ว้าว ว้าว!!!!ทำสนามหญ้าหน้าบ้าน ให้ การบันทึกบัญชีกรณีลืมหักเงินสมทบประกันสั