เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ส่วนราชการได้ของดเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของครูชาวสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาสอนในไทย จะได้รับยกเว้นภาษีในไทยสำหรับค่าตอบแทนจากการสอนหรือวิจัยในมหาวิทยาลัยต่อเมื่อบุคคลธรรมดานั้นเดินทางออกจากไทยก่อนหรือเมื่อครบกำหนด 2 ปีเท่านั้น หากไม่เดินทางออกจากไทยย่อมมีผลให้ไม่ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่แรกที่เข้ามาเยือนไทย

          ตามอนุสัญญาระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ครูจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในไทย สำหรับค่าตอบแทนในการสอนหรือวิจัยในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอื่นซึ่งเป็นที่ยอมรับในไทย ภายใต้เงื่อนไขว่าได้เข้ามาทำการสอนมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ได้เดินทางเข้ามาเยือนไทยครั้งแรก ตามข้อ 23 วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ต้องมีหลักฐานที่แสดงว่า เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาที่ตนมีถิ่นที่อยู่นั้น หรือในช่วงเวลาก่อนที่จะเดินทางเข้ามาสอนหรือวิจัยในไทย เคยเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยขอหนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่จากหน่วยงานจัดเก็บภาษีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้สถานกงสุลไทยสถานเอกอัครราชทูต หรือหน่วยงานราชการของไทยที่เกี่ยวข้องในประเทศนั้นรับรองความแท้จริงของเอกสาร และหากอยู่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้น จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในไทย ตามมาตรา 41 แห่งประมวลรัษฎากร           กรมสรรพากรจะไม่เรียกเก็บภาษีย้อนหลังสำหรับเงินค่าตอบแทนจากการสอนหรือวิจัยที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีแต่อย่างใด            หมายเหตุ (เฉพาะสหรัฐอเมริกา เท่านั้นที่ไม่เรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ประเทศอื่นที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนจะให้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในไทยตั้งแต่ต้น) ​
ส่วนราชการได้ของดเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของครูชาวสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาสอนในไทย จะได้รับยกเว้นภาษีในไทยสำหรับค่าตอบแทนจากการสอนหรือวิจัยในมหาวิทยาลัยต่อเมื่อบุคคลธรรมดานั้นเดินทางออกจากไทยก่อนหรือเมื่อครบกำหนด 2 ปีเท่านั้น หากไม่เดินทางออกจากไทยย่อมมีผลให้ไม่ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่แรกที่เข้ามาเยือนไทย
บุคคลธรรมดายกที่ดินให้แก่ส่วนราชการ โดยไ อาชีพบัญชีต้องทำงานร่วมกับอาชีพใดบ้าง