ใบกำกับภาษีที่มีรอยขีดฆ่าและลงลายมือชื่อกำกับที่รายละเอียดของการให้บริการ จะนำมาใช้เป็นใบกำกับภาษีซื้อได้หรือไม่

          รายการที่เป็นสาระสำคัญ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถนำภาษีซื้อมาใช้ได้ ตามข้อ 2(10) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42)
วัดลี ตัวอย่าง สินทรัพย์หมุนเวียน