หากบริษัทยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2552 เกินกำหนดเวลาจะต้องเสียเงินเพิ่มอย่างไร

          กรณีบริษัทยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2552 ดังกล่าว รอบระยะเวลาบัญชีไม่ตรงปีปฏิทิน จะต้องยื่นแบบฯ ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 68 และ มาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งวันสุดท้ายตรงกับวันที่ 22 มิถุนายน 2552 นั้น (8+28+31+30+31+22 = 150 วัน)  เมื่อบริษัทยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เกินกำหนดเวลาต้องรับผิดชำระค่าปรับอาญาและกรณีมีเงินภาษีต้องชำระ ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ จนถึงวันที่ยื่นแบบฯ ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร            การนับระยะเวลาเพื่อคำนวณเงินเพิ่ม พิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 5 กรณีเริ่มนับจากวันอื่นนอกจากวันที่ 1 ให้นับวันชนวัน โดยสิ้นสุดก่อนวันเริ่ม 1 วัน มาตรา 193/5 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น เริ่มนับวันที่ 31 ไปชนวันที่ 30 ของเดือนถัดไปเป็น 1 เดือน กรณีไม่มีวันให้นับชน เช่น เริ่มนับวันที่ 29 30 31 มกราคม แต่เดือนกุมภาพันธ์ในปีนั้นมี 28 วันให้ถือเอาวันสุดท้ายแห่งเดือนนั้นเป็นวันสิ้นสุดะยะเวลา เป็นต้น            ดังนั้น  ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2552 ชนวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 นับเดือนคิดเงินเพิ่มเป็น 1 เดือน  และหากกรณีวันสุดท้ายของการนับเดือนคำนวณเงินเพิ่ม วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ตรงกับวันหยุดทำการของทางราชการ ไม่ขยายเวลาให้นับวันที่เริ่มทำการต่อจากวันที่หยุดทำการ  ตามมาตรา 193/8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และกรณีดังกล่าวไม่ใช่กรณีการนับระยะเวลาวันสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของทางราชการ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.117/2545ฯ  
ถ้าเราออกบิลขายที่ลูกค้าไม่เอาvat(ไม่มีv กิจกรรมประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ NEWZONE.SSO