ผู้ประกอบการโอนกิจการและแจ้งเลิกกิจการไปแล้ว หากเป็นการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ผู้รับโอนซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          ไม่เข้าลักษณะเป็นการขาย ตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม​
บุคคลธรรมดาประกอบกิจการซื้อผักมาขายต้องเ รับจดทะเบียนบริษัท สระบุรี