บุคคลธรรมดาประกอบกิจการซื้อผักมาขายต้องเสียภาษีหรือไม่ อย่างไร

          1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา               เงินได้จากการขายผักถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องนำเงินได้ดังกล่าวเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากมีเงินได้ทั้งปี เกิน 30,000 บาท (กรณีไม่มีคู่สมรส) ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร               ตั้งแต่ปีภาษี 2560 หากมีเงินได้เกิน 60,000 บาท ต้องยื่นแบบตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แห่ง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ.2560   และสามารถเลือกคำนวณหักค่าใช้จ่ายได้ 2 วิธี คือ               (1) หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 80 ตามมาตรา 8(25) แห่งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502  หรือ               (2) หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร โดยนำ มาตรา 65 ทวิ และ มาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร มาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502               ตั้งแต่ปีภาษี 2560 ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 60 ตามมาตรา 8(25) แห่งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 629) พ.ศ. 2560            2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               รายรับจากการขายผักไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เข้าลักษณะเป็นการขายพืชผลทางการเกษตร ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทมีสินค้าที่ขายไม่หมด และจะไม่ทำการ ผู้ประกอบการโอนกิจการและแจ้งเลิกกิจการไป