เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ภริยามีเงินได้จากค่าเช่าบ้าน และสามีมีเงินได้จากเงินเดือน สามีทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านกับธนาคาร และผ่อนชำระเงินกู้เพียงคนเดียว ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ภริยาสามารถหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวได้หรือไม่

         กรณีผู้มีเงินได้ ซึ่งมีสิทธิหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้อยู่ก่อนแล้ว ต่อมาได้สมรสกัน และขณะยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ขอหักลดหย่อน จึงให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนและยกเว้นเงินได้ตามที่จ่ายไปจริงระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 264 (พ.ศ.2550) ประกอบกับประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 165) (ฉบับที่ 166) และ (ฉบับที่ 167) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 224) (ฉบับที่ 225) และ (ฉบับที่ 226) ดังนี้ดังนี้          1. ส่วนที่จ่ายไปไม่เกิน 10,000 บาท หักลดหย่อนได้เพียงครึ่งหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท          2. สำหรับส่วนที่เกิน 10,000 บาท หักได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 90,000 บาท          ดังนั้น เมื่อสามีเป็นผู้กู้ยืมเพียงคนเดียว ภริยายื่นแบบ ภ.ง.ด.94 จึงไม่สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนและยกเว้นเงินได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวได้
รายได้ก่อนเริ่มตั้งกิจการ ต้องนำมาถือเป็ ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลทำประกันชีว