เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

สภากาชาดไทยจ่ายบำเหน็จดำรงชีพจำนวน 15 เท่าของบำนาญรายเดือน แต่ไม่เกิน จำนวน 200,000 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

          เงินบำเหน็จดำรงชีพดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้น ตามข้อ 2(64) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) เข้าลักษณะเป็นเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่ หากไทยซื้อกระแสไฟฟ้าจากมาเลเซีย (อ.เบตง