เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทแจกทองให้พนักงานในงานปีใหม่ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

          1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย               ทองที่แจกให้พนักงานในงานปีใหม่ ถือเป็นประโยชน์เพิ่มของพนักงาน เข้าลักษณะเป็นเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร           2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา               พนักงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าวต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รางวัลดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ตามมาตรา 42(10)* แห่งประมวลรัษฎากร (กค 0706/3552 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2549)           (* เดิมมาตรา 42(10) แห่งประมวลรัษฎากร ก่อนมีการยกเลิกโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 กำหนดให้ เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา เงินได้ที่ได้รับจากการรับมรดก หรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้น)
วิธีดูแลสุขภาพหูให้ดีอยู่เสมอ การสร้างความสุขของสาวออฟฟิศ