เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ โดยมีการแถมสินค้ารวมไปด้วย จะต้องคำนวณฐานภาษีราคาสินค้าที่ส่งออกและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างไร

          1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม                ฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าโดยการส่งออก ได้แก่ มูลค่าของสินค้าส่งออกโดยให้ใช้ราคา เอฟ.โอ.บี (F.O.B) ตามมาตรา 79/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร  ได้แก่ ราคาสินค้า ณ ด่านศุลกากรส่งออก โดยไม่รวมค่าประกันภัยและค่าขนส่งจากด่านศุลกากรส่งออกไปต่างประเทศของสินค้า  บวกด้วยภาษีสรรพาสามิตตามที่กำหนดใน มาตรา 77/1(19) แห่งประมวลรัษฎากร และภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นตามที่จะได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แต่ทั้งนี้ไม่ให้รวมอากรขาออก                ทั้งนี้  การส่งออกให้ลงรายการในรายงานภาษีขาย ตามมูลค่าสินค้าส่งออกโดยให้ใช้ราคา F.O.B. ตามข้อ 7(9) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89)                กรณีบริษัทแถมสินค้าพร้อมกับการขาย  มูลค่าของสินค้าที่แถมพร้อมกับการขายสินค้า ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้                (1) เป็นมูลค่าของสินค้าที่แถมพร้อมกับการขายสินค้า ไม่ว่าสินค้าที่แถมนั้นจะเป็นสินค้าประเภทและชนิดเดียวกับสินค้าที่ขายหรือไม่                  (2) มูลค่าของสินค้าที่แถมจะต้องไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ขาย ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร และ ข้อ 2(1) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40)                (3) ต้องระบุรายการของแถมไว้ในใบกำกับภาษีด้วย ตามข้อ 13 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542ฯ                ดังนั้น  หากบริษัทแถมสินค้าพร้อมการขายส่งออกตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าโดยไม่มีค่าตอบแทนโดยมีเหตุอันสมควร บริษัทไม่ต้องนำมูลค่าของสินค้าที่แถมมารวมเป็นมูลค่าของฐานภาษี  จึงคำนวณฐานภาษีราคาสินค้าที่ส่งออกพร้อมของแถม โดยใช้ราคา F.O.B. ไม่รวมราคาสินค้าที่แถม           2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล               (1) สินค้าที่แถมไม่ถือเป็นการขาย จึงไม่ต้องรับรู้เป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร                 (2) รายจ่ายส่งเสริมการขาย                       หากการแถมสินค้าพร้อมการขายส่งออกดังกล่าว  เป็นนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายที่ให้แก่ลูกค้าทั่วๆ ไป ซึ่งเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ บริษัทมีสิทธินำมูลค่าต้นทุนของสินค้าทั้งจำนวนไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(13) แห่งประมวลรัษฎากร
ธุรกิจ BOI เราสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายเขา บริษัทเลิกกิจการและยังไม่เสร็จการชำระบัญ