บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ประกอบกิจการมีรายรับจากการให้กู้ยืมเงิน ซึ่งการกู้ยืมที่เกิดขึ้นดังกล่าวลูกค้าต้องนำรถมาค้ำประกัน และบริษัทยังมีรายรับจากค่านายหน้าในการติดต่อกับบริษัทประกันภัยให้ลูกค้าด้วย ค่านายหน้าดังกล่าวจะเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม

          ค่านายหน้าดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับกิจการภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ประกอบกิจการมีรายรับจากการให้กู้ยืมเงิน ซึ่งการกู้ยืมที่เกิดขึ้นดังกล่าวลูกค้าต้องนำรถมาค้ำประกัน และบริษัทยังมีรายรับจากค่านายหน้าในการติดต่อกับบริษัทประกันภัยให้ลูกค้าด้วย ค่านายหน้าดังกล่าวจะเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม
กิจการที่ กฎหมายกำหนด ระยะเวลาในการจดทะเ รายการที่ต้องมีในใบกำกับภาษี