เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

หากบุคคลธรรมดาขายที่ดินที่ได้รับมรดกมา และเลือกเสียภาษีโดยไม่นำมารวมคำนวณกับเงินได้อื่นตามแบบ ภ.ง.ด.90 เมื่อมีภาษีที่ชำระไว้เกินแล้ว จะสามารถนำมาเครดิตภาษีได้หรือไม่

           เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร  ให้ผู้ซื้อมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งต่อเจ้าพนักงานที่ดินในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามมาตรา 50(5)(ก) และ มาตรา 52 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร  และเมื่อถึงกำหนดเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.90  ผู้ขายมีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยไม่ต้องนำเงินได้จากการขายที่ดินดังกล่าวไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้ประเภทอื่นๆ (ถ้ามี) ก็ได้ ตามมาตรา 48(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร             กรณีเลือกเสียภาษีโดยไม่นำเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น ให้หักค่าใช้จ่ายอัตราร้อยละ 50 ของเงินได้ เหลือเท่าใดถือเป็นเงินได้สุทธิ แล้วหารด้วยจำนวนปีที่ถือครอง (นับตั้งแต่ปีที่ได้กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ถึงปีที่โอน ถ้าเกิน 10 ปีให้นับเพียง 10 ปี เศษของปีให้นับเป็น 1 ปี) ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใดให้คำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ ได้ภาษีเท่าใดให้คูณจำนวนปีที่ถือครอง ผลลัพธ์ที่ได้เป็นภาษีที่ต้องเสีย ตามมาตรา 48 แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่สามารถหักลดหย่อนต่างๆ  และในการคำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ได้รับยกเว้นเงินได้สุทธิ 150,000 บาท           ดังนั้น  กรณีบุคคลธรรมดาขายที่ดินอันเป็นมรดก เลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ ตามแบบ ภ.ง.ด.90  “ข้อ 8 รายการเงินได้จากการขายอสังหาริทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร และเลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ” แล้วมีภาษีที่ชำระเกิน  ผู้มีเงินได้สามารถนำภาษีที่ชำระเกินจำนวนดังกล่าวไปหักออกจากภาษีที่ต้องชำระ โดยนำไปกรอกไว้ใน “ข้อ 10 การคำนวณภาษี”  ข้อย่อย “ข้อ 15 ภาษีที่ชำระเพิ่ม/ชำระไว้เกิน(ยกมาจากข้อ 8(ถ้ามี))” ได้  
เคล็ดลับ การเลือกซื้อ กระเป๋าเดินทาง วิธ กิจการที่ กฎหมายกำหนด ระยะเวลาในการจดทะเ