เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

สถาบันคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ได้รับยกเว้นภาษีประเภทใดบ้าง

          กิจการของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  ซึ่งจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551  ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2552  เป็นต้นไป  ดังนี้           1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               การขายหรือการให้บริการ  ตามมาตรา 3(18) และมาตรา 4(13) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 489) พ.ศ.2552 ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป           2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ               กิจการของสถาบันดังกล่าว ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 3(28) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 240) พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 490) พ.ศ.2552  ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป           3. อากรแสตมป์               กิจกรรมในการดำเนินงานของสถาบันดังกล่าว ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ ตามมาตรา 6(40) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2500 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 491) พ.ศ.2552  ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป
เงินค่าประกันความเสียหายตามสัญญาเช่า และ เที่ยวช่วงเทศกาลยังไงให้สนุกที่สุด