บิดาหรือมารดาพิการ อายุเกิน 60 ปีและไม่มีเงินได้ บุตรเป็นผู้เลี้ยงดู บุตรสามารถหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา และลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการได้หรือไม่

          กรณีบุตรมีเงินได้เป็นผู้เลี้ยงดูบิดาหรือมารดาที่พิการ และมีชื่อในบัตรประจำตัวคนพิการ บิดาหรือมารดาซึ่งพิการอายุเกิน 60 ปี และไม่มีเงินได้ บุตรสามารถหักลดหย่อนได้ดังนี้           1. ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา จำนวนคนละ 30,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ญ) แห่งประมวลรัษฎากร และ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้(ฉบับที่ 136) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 230)           2. ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการและคนทุพพลภาพได้ จำนวนคนละ 60,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 182) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 184) และ (ฉบับที่ 193)  และ (ฉบับที่ 242)
สาเหตุ ที่ ลดน้ำหนัก ไม่ได้ รับทำบัญชี บึงกาฬ