เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร ตามแบบ ภ.ง.ด.90 ข้อ 7 และข้อ 8 ต่างกันอย่างไร

          เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร และได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว เมื่อถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 มีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้           1.  ไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ  ไม่ต้องแสดงรายการในแบบ ภ.ง.ด.90           2.  นำไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่น ๆ โดยมีสิทธิเลือกแสดงใบแบบ ภ.ง.ด.90 ดังนี้                (1)  ข้อ 7 รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8)  ข้อ3 เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (เฉพาะที่เลือกนำมารวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น ๆ) (2) ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร หักค่าใช้จ่าย คงเหลือยกไปข้อ 10 การคำนวณภาษี ข้อ 1 เงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย สามารถหักลดหย่อนต่างๆ ได้ และการคำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยได้รับยกเว้นเงินได้สุทธิ 150,000 บาท                (2)  ข้อ 8 รายการเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร และเลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น ๆ  เมื่อคำนวณแล้วให้นำผลลัพธ์ ยกไปกรอกในข้อ 10 การคำนวณภาษี  ข้อ 17 ภาษีที่ ชำระเพิ่ม หรือ ชำระไว้เกิน (ยกมาจากข้อ 8 (ถ้ามี)) ไม่สามารถหักลดหย่อนต่างๆ และการคำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ได้รับยกเว้นเงินได้สุทธิ 150,000 บาท
การบันทึกบัญชีกรณีจ่ายเงินที่ยืมไป แจ้งยกเลิกผู้ทำบัญชี