บริษัทได้รับส่วนลดในรอบระยะเวลาบัญชี ปี การดำเนินการ การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ