บริษัทใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินในการออกใบกำกับภาษี เมื่อเลิกกิจการต้องแจ้งยกเลิกการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินหรือไม่

          กรณียกเลิกการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ผู้ประกอบการต้องแจ้งต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทราบ ตามแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินที่เคยได้รับอนุมัติ ( ภ.พ.06.1 ) ภายใน 7 วัน ก่อนวันจำหน่าย ทำลาย เคลื่อนย้าย  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยก็ให้แจ้ง ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น พร้อมแนบเอกสารประกอบสำหรับเครื่องที่แจ้งเปลี่ยนแปลง  ดังนี้                (1)  ภาพถ่าย หนังสือ ค.ก.2 (หนังสือแจ้งผลการพิจารณาคำขอ (ภ.พ.06))  หรือ ค.ก.2.1 (หนังสือแจ้งเลขรหัสประจำเครื่องบันทึกการเก็บเงิน กรณีขอเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องฯ (ภ.พ.06.1))  และ                (2)  ภาพถ่าย เอกสารแนบ ค.ก.2 (รายละเอียดการให้เลขรหัสประจำเครื่องบันทึกการเก็บเงิน) หรือ เอกสารแนบ ค.ก.2.1 (รายละเอียดการให้เลขรหัสประจำเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่แจ้งเปลี่ยนแปลงฯ)            ทั้งนี้  ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสถานประกอบการหลายแห่งให้แจ้งสรรพากรพื้นที่ในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ทราบเป็นรายสถานประกอบการ และกรณีผู้ประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้แจ้งผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ทราบ ตาม ข้อ 5(13) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 46)   แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 173) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป           หากผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ตาม มาตรา 86/6 วรรคหก แห่งประมวลรัษฎากร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม มาตรา 90/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
ของแต่งบ้าน เลือกให้ดี ก่อนที่โชคร้ายจะม วิธีนั่งทำงานที่ไม่ให้เป็นโรคออฟฟิศซินโด