บิดาเป็นคนพิการ อายุเกิน 65 ปี และมีเงินได้พึงประเมิน 200,000 บาท ได้รับยกเว้นเงินได้จำนวน 190,000 บาท ตามข้อ 2 (72) ของกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) บุตรมีชื่อเป็นผู้ดูแลในบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนคนพิการได้หรือไม่

       มีสิทธิหักลดหย่อนค่าดูแลคนพิการได้ กรณีบุตรมีชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจำตัวคนพิการของบิดา บิดาผู้พิการมีเงินได้พึงประเมิน ไม่เกิน 30,000 บาท (200,000 – 190,000 = 10,000) โดยไม่รวมเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้น ตามมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ในปีที่ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิหักลดหย่อน แต่บุตรไม่มีสิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา เพราะมีเงินได้เกิน 30,000 บาท (รวมถึงเงินได้ที่ได้รับยกเว้นด้วย)        
การวางประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม และ การถอนปร ผู้ประกอบการบ้านเช่ากู้เงินจากธนาคารก่อส