ซื้อขายสินค้าในต่างประเทศ ต้องผ่านทางเรือหรือเครื่องค่ะ

ซื้อขายสินค้าในต่างประเทศ ต้องผ่านทางเรือหรือเครื่องค่ะ wanwan037
ตอบ: ในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ สามารถทำได้ทั้งสองทางค่ะ ทั้งทางเรือ ทางเครื่องบิน wanwan012
รายจ่ายต้องห้าม คือ การวางประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม และ การถอนปร