ปัจจุบันตกงาน ไม่มีเงินได้ใด ๆ ทั้งสิ้น ต้องแจ้งกรมสรรพากรหรือไม่ และต้องยื่นแบบหรือไม่

          ในปีภาษีใดไม่มีเงินได้ หรือมีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีและไม่ต้องแจ้งกรมสรรพากร ​           หมายเหตุ : ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป การยื่นแบบตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร ให้เป็นไปตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ.2560
จดทะเบียนที่ตั้งของสำนักงาน ผิดจะต้องทำอ บริษัทออกใบกำกับภาษีโดยแสดงจำนวนภาษีมูลค